Жаркий шоколад с нутеллой

15.11.2012 1 Новости


Ингредиенты:
Молоко – 400 мл
Нутелла – 60 г
Ванилин – 1 столовая ложка
Взбитые сливки
Горьковатый шоколад – 60 г

Изготовление:
Растопите шоколад на водяной бане. Взбейте молоко, нутеллу и ванилин и варите в кастрюле пока нутелла не растворится и молоко не нагреется. Разлейте по чашечкам. Сверху выложите взбитые сливки и растопленный шоколад.

Логотип сайта Самые полезные советы
Комментариев к статье: 1
  1. Lotta

    సగటు à°¹ైదరాà°¬ాà°¦ీ తరచూ పడే à°¬ాధలను à°®ీ à°¶ైà°²ిà°²ో à°šà°•్à°•à°—ా à°°ాà°¶ాà°°ు. à°¦ుà°°్ఘటనలు జరిà°—ాà°• à°ªోà°²ీà°¸ుà°²ు à°šేà°¸ే à°®ొà°•్à°•ుబడి తనిà°–ీà°² వల్à°² ఉపయోà°—à°®ేà°®ీ à°‰ంà°¡à°¦ు- à°¸ాà°®ాà°¨్à°¯ à°ªౌà°°ులకు à°…à°¸ౌà°•à°°్à°¯ం తప్à°ª! à°…à°¨్నట్à°Ÿు- à°°°3¦ుà°Ÿిààµ్àŽ¯à°•&#°149;à°¤ిà°¨ి à°ªొà°°à°ªాà°Ÿుà°¨ à°•ూà°¡ా బహువచనంà°²ో à°¸ంà°¬ోà°§ింà°šే అలవాà°Ÿు మన à°°à°•్à°·à°•à°­à°Ÿ à°µిà°­ాà°—ంà°²ో కనపడదు. (à°°ాజకీà°¯ à°¨ాయకులకూ, à°ª్à°°ిà°µిà°²ేà°œ్ à°¡్ à°®ేà°§ాà°µులకూ à°®ాà°¤్à°°ం à°®ినహాà°¯ింà°ªు ఇస్à°¤ాà°°్à°²ెంà°¡ి):)

    Ответить
Добавить комментарий

Данные не разглашаются